Security & Hospitality Services

Security & Hospitality Services

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SHS-Group BV

Artikel 1: Definities

 • SHS-Group BV: de besloten vennootschap SHS-Group, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80509053, gevestigd en kantoorhoudende aan de Briljantstraat 9 te Bleiswijk (2665 NJ).
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met SHS-Group BV een overeenkomst is aangegaan, respectievelijk wenst aan te gaan.
 • Personeel: alle natuurlijke en rechtspersonen – al dan niet in dienst bij SHS-Group BV – die door SHS-Group BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het verrichten van haar werkzaamheden en Diensten worden ingeschakeld.
 • Overeenkomst: de overeenkomst – al dan niet in de zin van artikel 7:400 e.v. BW – tussen SHS-Group BV en Opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Diensten: De Diensten die SHS-Group BV uit hoofde van de Overeenkomst c.q. opdracht aan Opdrachtgever verleent, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Partijen: SHS-Group BV en Opdrachtgever.
 • Sleutels: sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen, waarmee toegang tot een Object kan worden verkregen.
 • Object: De onroerende zaak, bedrijfsterrein, inrichting, complex of installatie, waarop de door SHS-Group BV te verrichten werkzaamheden en Diensten betrekking hebben, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen SHS-Group BV en Opdrachtgever, zowel de bestaande als de toekomstige. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing in de periode, die aan het aangaan van de Overeenkomst voorafgaat, alsmede op de werkzaamheden en Diensten, die voor het aangaan van de Overeenkomst door SHS-Group BV zijn verricht.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met SHS-Group BV, waarbij derden bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het verrichten van de werkzaamheden en Diensten worden betrokken.
 • Bij totstandkoming van elke Overeenkomst dan wel bij de feitelijke aanvang van het verrichten van werkzaamheden en Diensten door SHS-Group BV zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van SHS-Group BV van toepassing. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden – onder welke benaming dan ook – worden uitdrukkelijk niet door SHS-Group BV aanvaard. SHS-Group BV is niet gebonden aan door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij SHS-Group BV de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. In geval de algemene voorwaarden van zowel SHS-Group BV als Opdrachtgever op de Overeenkomst dan wel het verrichten van de werkzaamheden en Diensten van toepassing zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden van SHS-Group BV.
 • Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn, die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes van SHS-Group BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • SHS-Group BV is uitsluitend aan de aanbieding/offerte gebonden, indien deze binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door middel van een geheel ingevulde en ondertekende aanbieding/offerte dan wel een schriftelijke bevestiging daarvan integraal door Opdrachtgever wordt aanvaard. Indien door SHS-Group BV geen termijn voor aanvaarding wordt genoemd, vervalt de offerte/aanbieding in ieder geval na 30 dagen.
 • SHS-Group BV is niet gebonden aan haar aanbiedingen/offertes, indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 • Aanbiedingen en offertes gelden uitsluitend voor de daarin omschreven opdracht en niet voor aanvullende en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door integrale aanvaarding door Opdrachtgever door middel van een door Opdrachtgever geheel ingevulde en ondertekende aanbieding/offerte c.q. schriftelijke bevestiging dan wel door de feitelijke aanvang van de door SHS-Group BV te verrichten werkzaamheden en Diensten.
 • In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is SHS-Group BV niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van SHS-Group BV, tenzij deze door SHS-Group BV uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.
 • SHS-Group BV is gerechtigd, zowel voor en bij het aangaan van de Overeenkomst als tijdens de looptijd van de Overeenkomst, van Opdrachtgever zekerheid te verlangen, dat aan de (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst wordt voldaan, dan wel om – al dan niet gedeeltelijke – betaling vooraf te verlangen van de door SHS-Group BV te verrichten werkzaamheden en Diensten.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 • De verbintenissen, die SHS-Group BV aangaat, betreffen een inspanningsverplichting, waarbij SHS-Group BV de vereiste zorgvuldigheid en de specifieke eisen van het vakmanschap, die van haar verwacht mogen worden, in acht zal nemen.
 • Opdrachtgever verplicht zich om SHS-Group BV in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften, in het bijzonder maar niet uitputtend de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Opdrachtgever dient er verder voor zorg te dragen, dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan SHS-Group BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst dan wel het verrichten van de werkzaamheden en Diensten, tijdig aan SHS-Group BV worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig deze verplichtingen nakomt, heeft SHS-Group BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het verrichten van werkzaamheden en Diensten op te schorten en/of de extra kosten, die het gevolg zijn van de tekortkoming in de nakoming van deze verplichtingen, waaronder de kosten voor het zelf aanschaffen van deze (hulp)materialen en de kosten voor het zelf realiseren van een veilige werkomgeving, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Bij door SHS-Group BV te verrichten werkzaamheden en Diensten in of nabij een Object dient Opdrachtgever zorg te dragen voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.
 • Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van SHS-Group BV haar werkzaamheden en Diensten verricht, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verrichten van de werkzaamheden en Diensten schade lijdt.
 • Het Personeel zal tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de van toepassing zijnde kledingvoorschriften naleven en uniformen dragen, die zijn voorzien zijn van een V-teken, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en dan alleen voor zover de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.
 • Bij ontdekking van een strafbaar feit wordt dit door SHS-Group BV aan Opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbare feit. SHS-Group BV behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen, indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor SHS-Group BV en/of haar Personeel dan wel tot het instellen van strafrechtelijke vervolging tegen SHS-Group BV en/of haar Personeel of indien SHS-Group BV en/of haar Personeel door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit plegen. Aangifte door SHS-Group BV en/of Personeel geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. SHS-Group BV en/of haar Personeel kunnen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart SHS-Group BV voor alle aanspraken dienaangaande.
 • Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het verrichten van werkzaamheden en Diensten aan SHS-Group BV ter beschikking worden gesteld, worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door SHS-Group BV bewaard. Opdrachtgever is verplicht de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Daarna zullen deze Sleutels uit veiligheidsoverwegingen worden vernietigd. Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en de nieuwe Sleutels aan SHS-Group BV ter beschikking te stellen. SHS-Group BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, die na het verstrijken van de 48-uurstermijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

 Artikel 6: Tarief

 • De door SHS-Group BV gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst dan wel het verrichten van werkzaamheden en Diensten te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen.
 • Indien er tijdens de looptijd van de Overeenkomst sprake is van kostprijsverhogende feiten en omstandigheden, waaronder onder meer maar niet uitputtend, verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen, loonbestanddelen en andere arbeidsvoorwaarden, verhoging van verzekeringspremies, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van directe en indirecte betalingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is SHS-Group BV gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van eventueel terzake geldende dan wel door de overheid nog vast te stellen wet- en regelgeving. SHS-Group BV is daartoe pas bevoegd, nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop SHS-Group BV en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten.
 • SHS-Group BV is te allen tijde gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren op basis van de CBS dienstenprijzen index.

Artikel 7: Facturering en betaling

 • Opdrachtgever dient facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen op het door SHS-Group BV aangegeven bankrekeningnummer, zonder enige korting, verrekening of opschorting.
 • Opdrachtgever, die een horeca- of aanverwant bedrijf exploiteert, dient facturen daarentegen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen op het door SHS-Group BV aangegeven bankrekeningnummer, zonder enige korting, verrekening of opschorting. Tevens is SHS-Group BV bij deze Opdrachtgever gerechtigd om te verlangen dat tenminste de helft van het factuurbedrag dan wel een voorschot door Opdrachtgever is betaald, voordat met het verrichten van werkzaamheden en Diensten wordt aangevangen.
 • Indien niet binnen deze termijnen is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Opdrachtgever is dan voorts alle redelijke kosten van rechtsbijstand verschuldigd, die SHS-Group BV dientengevolge ter zake van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten moet maken. SHS-Group BV zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn door Opdrachtgever tenminste 15% van het te vorderen bedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is Opdrachtgever dit hogere bedrag aan SHS-Group BV verschuldigd. Onder gerechtelijke kosten worden ten deze alle kosten verstaan, die SHS-Group BV verschuldigd zal zijn aan derden, in het bijzonder aan incassogemachtigden, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Tot de kosten van gerechtsdeurwaarders, incassogemachtigden en advocaten worden in ieder geval gerekend, het honorarium/salaris, de verschotten, de bureaukosten en dossierkosten, één en ander tot de bedragen die aan SHS-Group BV in rekening worden gebracht, zelfs voor zover het honorarium betrekking heeft op bijstand in een rechtsgeding. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 239 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitdrukkelijk uit.
 • Indien door Opdrachtgever niet tijdig en volledig aan haar betalingsverplichting wordt voldaan, heeft  SHS-Group BV het recht het verrichten van haar werkzaamheden en Diensten op te schorten, totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de overige rechten van SHS-Group BV jegens Opdrachtgever.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde wettelijke (handels)rente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen tot mindering op de oudste factuur c.q. facturen, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien facturen van SHS-Group BV herhaaldelijk te laat worden betaald, heeft SHS-Group BV het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen.
 • Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dienen binnen één week door Opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd aan SHS-Group BV kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt met de factuur akkoord te zijn gegaan.
 • Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 8: Duur en omvang van de overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een bepaalde duur is overeengekomen of wanneer uit de aard en de strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 • Beide partijen kunnen Overeenkomsten voor onbepaalde tijd te allen tijde bij aangetekende brief opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 • Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of SHS-Group BV bij aangetekende brief is opgezegd.
 • Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast. Het rechtsgevolg bij ontbinding beperkt zich tot bevrijding voor de toekomst. Er ontstaan geen ongedaanmakingsverbintenissen en SHS-Group BV is niet tot schadevergoeding verplicht.

Artikel 9: Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die in redelijkheid niet aan SHS-Group BV kunnen worden toegerekend en als gevolg waarvan SHS-Group BV niet in staat is haar verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van SHS-Group BV, stakingen elders, voor zover SHS-Group BV daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van SHS-Group BV aan hun verplichtingen, extreme weers- en verkeersomstandigheden, bedrijfs- en/of technische (computer)storingen, wateroverlast, molest, brand, staat van oorlog, staat van beleg, rebellie, revolutie, militaire of andere machtsovernames en plundering in verband met deze omstandigheden, mobilisatie of militaire oproep van vergelijkbare omvang, epidemieën en pandemieën en voorts al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt begrepen, zoals alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SHS-Group BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHS-Group BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • In geval van overmacht is SHS-Group BV zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het verrichten van werkzaamheden en Diensten voor een periode van ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor SHS-Group BV enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. SHS-Group BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt. Indien SHS-Group BV zich beroept op overmacht heeft Opdrachtgever pas na 6 maanden het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 • Indien SHS-Group BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SHS-Group BV gerechtigd voor het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op door SHS-Group BV verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door haar geleverde programmatuur blijven van SHS-Group BV. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHS-Group BV niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • SHS-Group BV is gerechtigd tot het gebruik van informatie en gegevens, die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het verrichten van werkzaamheden en Diensten heeft verkregen, waarbij de geldende en door de overheid nog vast te stellen wet- en regelgeving in acht moet worden genomen.

Artikel 11: Geheimhouding

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of anderszins hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • In geval van overtreding van dit geheimhoudingsbeding verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 4.000,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- per overtreding voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SHS-Group BV op volledige schadevergoeding

Artikel 12: Personeel

 • SHS-Group BV kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en Diensten op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de inhoud van de Overeenkomst dan wel de aard van de te verrichten werkzaamheden en Diensten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Binnen deze kaders is SHS-Group BV in de keuze van haar Personeel geheel vrij.
 • Als Personeel van SHS-Group BV moet worden ingewerkt en/of ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen dan zijn de daarmee gepaard gaande kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13: Concurrentiebeding

Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de Overeenkomst Personeel van SHS-Group BV of van ondernemingen, die door SHS-Group BV in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden en Diensten werden ingeschakeld, in dienst te nemen of op enigerlei wijze direct of indirect zonder toestemming van SHS-Group BV werkzaam te doen zijn in haar onderneming of voor derden, zulks op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- per overtreding voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SHS-Group BV op volledige schadevergoeding.

Artikel 14: Klachten

 • Opdrachtgever zal een tekortkoming in de nakoming van SHS-Group BV binnen 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gespecificeerd melden bij SHS-Group BV. Indien SHS-Group BV de klacht gegrond acht, zal zij de tekortkoming herstellen. Als herstel niet mogelijk is, zal SHS-Group BV in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing trachten te komen.
 • Het indienen van een – al dan niet gegronde – klacht schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 15:  Ter beschikking gestelde zaken

Indien SHS-Group BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel bij het verrichten van haar werkzaamheden en Diensten zaken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van deze verplichting, is Opdrachtgever verplicht de als gevolg daarvan door SHS-Group BV geleden en nog te lijden schade aan haar te vergoeden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 • SHS-Group BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het gevolg is van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove nalatigheid van en/of opzet van (Personeel van) SHS-Group BV en alleen voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van SHS-Group BV, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de met Opdrachtgever overeengekomen vergoeding op jaarbasis, met een maximum van € 10.000,-.
 • SHS-Group BV is niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid van SHS-Group BV voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval maar niet uitputtend wordt begrepen gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitgesloten.
 • SHS-Group BV is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de werkzaamheden en Diensten onvermijdelijk is dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De artikelen 6:198 tot en met 6:202 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zaakwaarneming blijven onverkort van toepassing.
 • SHS-Group BV is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. SHS-Group BV Securitas is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden, die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.
 • Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel bij het verrichten van haar werkzaamheden en Diensten aan SHS-Group BV zijn toevertrouwd en door SHS-Group BV zijn kwijtgeraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis, met een maximum van € 2.500,- per Opdrachtgever per jaar.

Artikel 17: Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart SHS-Group BV voor aanspraken van derden jegens SHS-Group BV ter zake van verlies van of schade aan personen, objecten en zaken in verband waarmee SHS-Group BV werkzaamheden en Diensten heeft verricht.
 • Voorts vrijwaart Opdrachtgever SHS-Group BV voor vorderingen van Personeel tot vergoeding van schade geleden en nog te lijden door Personeel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel bij het bij verrichten van werkzaamheden en Diensten ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

Afspraken of overeenkomsten binden SHS-Group BV uitsluitend, voor zover deze afspraken of overeenkomsten schriftelijk zijn bevestigd door Personeel, dat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd is om SHS-Group BV te vertegenwoordigen.

Artikel 19: Bevoegdheid en toepasselijk recht

Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit overeenkomsten, die met deze overeenkomst verband houden en de nakoming daarvan, worden met uitsluiting beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement, waar SHS-Group BV is gevestigd. Een geschil is aanwezig als één van de partijen verklaart, dat zulks het geval is. Nederlands recht is van toepassing.

Download Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Prismalaan West 94 Unit 11, 2665 PC Bleiswijk

ND 6220

Openingstijden

Maandag—vrijdag: 9:00–17:00
Zaterdag & zondag: 11:00–15:00

Kvk: 80509053
BTW: NL860059625B01

Contact

Wij dragen zorg voor de veiligheid van uw evenement. Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze diensten, vul dan ons contact formulier in.